สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  เข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เพื่อเรียนรู้ ศึกษา ปฏบัติ และการทดลองจากประสบการณ์จริง

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ติดต่อ สพป.สก.1