รับการนิเทศโครงการอาหารกลางวัน

วันนี้ 8 สิงหาคม 2568 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

รับการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน จากคณะกรรมการตรวจสอบอาหารกลางวัน กลุ่มเครือข่ายบูรพา

ได้รับคำแนะนำ และชม ว่า อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ มีคุณภาพ สะอาด ถูกอนามัย ตามสุขลักษณะ โรงเรียนบ้านทุ่งพระจะรักษา

คุณภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ติดต่อ สพป.สก.1