ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะครูศึกษาดูงาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 รับคณะครูศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนตำบลคำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

Message us