เยี่ยมชั้นเรียน และสังเกตการสอน

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน

ครูมินตรา ขอเชื้อกลาง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 / ครูวิทยา  โสภา   วิชาพละศึกษา  ชั้น ป.6

และ   ครูวิลาวัลย์  สาคร  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1