แจ้งเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์เบิกงบประมาณดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1