ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะครูศึกษาดูงาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 รับคณะครูศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง สพป.สกลนคร เขต 1 จำนวน 9 โรงเรียน /โรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) จ.นครนายก/โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1