การอบรม Robot Programming

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Robot Programming โครงการพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูICT 1 คน และนักเรียน 4 คน ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1