ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน ประเภทละ 1 รางวัล

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด จัดส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562  (หากเลยกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณา) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ได้ที่ http://gg.gg/erk2t  และคลิกที่นี่ เพื่อดาวนโหลดใบสมัคร / หลักเกณฑ์

ติดต่อเรา