ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1