การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จำนวน 1 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 6 – 15 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563) และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  โดยจัดทำแบบประวัติตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารหมายเลข 1 – 3) และผลงานของเด็ก จำนวน 4 เล่ม พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  โดยจะคัดเลือกนักเรียนในสังกัด จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่นฯและแบบเสนอประวัติและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1-3) สามารถดาวน์โหลดได้ทางลิงค์  http://gg.gg/child63 

>>>>> หนังสือนำส่ง