การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตตรวจราชการที่ 9

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะกรรมการร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตตรวจราชการที่ 9 ขนาดกลาง  3 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้าน กม.80 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2.โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

3.โรงเรียนบ้านคลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ติดต่อ สพป.สก.1