ติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2562

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  และคณะครู

รับ  การตรวจเยี่ยม/นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน 

จาก 

ว่าที่ รต.นริศ  สุ่นศรีเมือง  ประธานเครือข่ายตาหลังใน

นางนพรัตน์  สายบุตร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

นางปนัดดา  ทิพย์สุข    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

                           ผู้บริหารและคณะครูขอขอบคุณค่ะ/ครับ

ติดต่อเรา