เยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศการจัดการเรียนการสอน

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

เยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ครูสุชาดา ดวงจันทร์  สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดต่อเรา