การอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน (การเขียนโค้ดอย่างง่าย)”

วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน (การเขียนโค้ดอย่างง่าย)” พร้อมกับนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)