เยี่ยมชั้นเรียน และสังเกตการสอน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการนิเทศภายใน

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี   

เยี่ยมชั้นเรียน และสังเกตการสอน ตามโครงการนิเทศภายใน

    ครูภิญโญ ไชยภา    ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562


ติดต่อ สพป.สก.1