การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตตรวจราชการที่ 9

วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะกรรมการร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตตรวจราชการที่ 9 ขนาดกลาง  7 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนคลองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

2.โรงเรียนมิตรภาพ 20 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

3.โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

4.โรงเรียนสอยดาววิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

5.โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

6.โรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

7.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1