อบรมสุขาภิบาลในโรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านนาดี และ อสม.บ้านวังวน มาอบรมโครงการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแก่นักเรียน

 

ติดต่อเรา