ร.ร.บ้านหนองแก วิทยากรอบรม สพฐ.ปราจีนบุรี เขต1

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยั่งยืนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบนวัตกรรมสีสันการอ่านวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามแนวทางโรงเรียนบ้านหนองแก ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑๔ คน โดยมีนางนิตยา พรรณภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม กล่าวรายงาน คณะวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เป็นบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ นำโดย นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมด้วยครูและนักเรียน ได้แก่ นางสาวเยาวดี ถาวร , นางสาวธนัญญา ขยันแท้ เด็กหญิงภัทรวดี ถาวร เด็กหญิงผ่องภัสสร บุตรศรีภูมิ เด็กหญิงภัทรดา ดวงสาพล ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

ติดต่อ สพป.สก.1