กิจกรรมวันภาษาไทย 2562

26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังวน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

โดยกิจกรรมประกอบด้วย ประกวดคัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ ท่องอาขยาน เล่านิทาน

ติดต่อ สพป.สก.1