การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2562 

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์และเนินแสนสุข

ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 

 

ติดต่อเรา