การจ่ายเงินพนักงานราชการด้วยระบบ KTB Corporate online ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต1 ได้จ่ายเงินพนักงานราชการด้วยระบบ KTB Corporate online ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ตั้งแต่เดือน ก.ค.2562 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว103 ลว. 1 ก.ย. 2559 จึงขอให้พนักงานราชการ กรอกข้อมูลในเเบบเเจ้งข้อมูลการรับโอนเงิน ตามแบบ ส่งกลุ่มบริหารการเงิน ฯ ภายในวันที่ 9 ส.ค.2562 โดยไม่ต้องทำหนังสือนำส่ง

 หมายเหตุ   ขอให้ใช้เลขบัญชีเดิม ซี่งกรณีใช้ธนาคารกรุงไทย ปกติเงินจะโอนเข้าบัญชีก่อนสิ้นเดือน  3  วันทำการ สำหรับธนาคารอื่นจะโอนเข้าบัญชีก่อนสิ้นเดือน 1 วันทำการ หากต้องการเปลี่ยนมาใช้ธนาคารกรุงไทยให้เปิดบัญชีและระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยในแบบฟอร์มและเขียนด้านบนสุดของแบบว่า “ขอเปลี่ยนเป็นใช้กรุงไทยตั้งแต่ ส.ค.62”  (ติดต่อสอบถาม สุพรรณ 037-425465)

KTB_Corporate_Online_

ติดต่อ สพป.สก.1