การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด

ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ ลูกเสือ พ.ศ. 2509  กำหนดให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชำระค่าบำรุงลูกเสือ  เนตรนารี ประจำปี ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี นั้น

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงขอความร่วมมือจากท่านมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมและจัดส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปี 2562 พร้อมแนบใบนำส่งเงินแยกประเภทลูกเสือ และเนตรนารี ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้  ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ให้ดาวน์โหลดใบนำส่งเงินลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 เพื่อใช้คำนวณ ได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/ehc79 

รายละเอียดตามหนังสือแนบท้าย  หนังสือแจ้งโรงเรียน

ติดต่อเรา