พิธีรับโล่รางวัลการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าพิธีรับโล่รางวัลการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ สพป.สก.1