การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 บรรยายพิเศษและเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการประกันคุณภาพภายใน การประเมินแนวใหม่และการประเมินคุณภาพภายนอก อำเภอวังสมบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ โดยทีมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

 

 

ติดต่อเรา