กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

นำโดยนายประวิทย์  สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ  นางอารี  เพ็ชรศรี ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ เทคโนธานี คลองห้า  จังหวัดปทุมธานี

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาของคนไทย ภายในประกอบด้วยการกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

อิทธพลของมนุษย์ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและ

หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เกี่ยวแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

 

 

ติดต่อเรา