ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน

Message us