ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ได้แจ้งผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว และได้รับรางวัล ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านเขามะกา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทลูกเสือสามัญ (ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ระดับประเทศ)

2. โรงเรียนวัดพวงนิมิต   ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทเนตรนารีสามัญ

3. โรงเรียนบ้านเขามะกา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

รายละเอียดตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ประกาศ )

ติดต่อเรา