ประกาศนโยบายและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศนโยบายและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Message us