ประกาศมาตรการและระบบดำเนินงานให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศมาตรการและระบบดำเนินงานให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

<

Message us