ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี คงพิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1