สังเกตการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องเรียน วันที่ 27 มิถุนายน 2562

นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1

มาสังเกตการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ณ ห้องเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา