กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (โรงเรียนบ้านแสงจันทร์)

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา และ ในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก กลุ่มสาระภาษาไทย  จึงได้จัดงานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมต้านยาเสพติด ตอบปัญหาภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562                             ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา