ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษา/หน่วยงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งจัดกิจกรรมวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา และให้ความร่วมมือกับ ศอ.ปส.จ/ศอ.ปส.อ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว                                    ๒. อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ ในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) โดยพร้อมเพียงกันทุกสถานศึกษา และสามารถ download เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมและสารของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ที่ http://www.skp.moe.go.th

๓. แจ้งสถานศึกษาร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยสวมเสื้อสีเหลืองหรือเสื้อสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE  ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ในช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ของสถานศึกษา                                                                                           

๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน พร้อมภาพถ่ายประกอบบันทึกลงใน CD) ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อประมวลเป็นภาพรวมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว รายงานสำนักงาศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบ

111

 

ติดต่อเรา