การจ่ายเงินลูกจ้างด้วยระบบ KTB Corporate online ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต1 จะเตรียมการจ่ายเงินเดือยลูกจ้างชั่วคราวด้วยระบบ KTB Corporate online ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2562 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว103 ลว. 1 ก.ย. 2559 จึงขอให้ลูกจ้างชั่วคราวต่อไปนี้ กรอกข้อมูลในเเบบเเจ้งข้อมูลการรับโอนเงิน ตามแบบ ส่งกลุ่มบริหารการเงิน ฯ ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2562 โดยไม่ต้องทำหนังสือนำส่ง

  1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ
  2. ธุรการ 15,000
  3. นักการภารโรง (38 อัตรา)
  4. ครูสาขาขาดเเคลน (17 อัตรา)

ktb-online

ติดต่อเรา