สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โดยให้ใช้ข้อมูล DMC (ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และข้อมูลจำนวนครูจากบัญชีถือจ่าย จ18 ทั้งนี้ การนับจำนวนครูให้นับรวมตำแหน่งที่มีคนครอง และตำแหน่งว่างมีเงิน ดังนี้
1.กรณีเป็นตำแหน่งที่ต้องเกลี่ยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คปร.เกลี่ย) หากยังไม่มีมติ ก.ค.ศ.ตัดโอนตำแหน่ง ให้คงและนับอัตราไว้ที่โรงเรียนดังกล่าว
2.กรณีเป็นตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรเกลี่ยอัตราจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น (คปร.เพิ่ม) หากยังไม่มีมติ ก.ค.ศ. ตัดโอนตำแหน่ง ไม่ต้องนับอัตราดังกล่าว
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนจัดส่งข้อมูล E-maill:[email protected] และเอกสาร 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ สามารถ ให้ดาวน์โหลดเพื่อดำเนิการ http://gg.gg/e8tkf<a หรือ
แบบโรงเรียน
คำชี้แจง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
โทร 0-3742-5467/โทรสาร 0-3742-5468

ติดต่อเรา