แจ้งลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ระดับสถานศึกษา (ลิงค์ใหม่)

 

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1418 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กรอกข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ในระดับสถานศึกษา นั้น

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแจ้งลิงค์ (ลิงค์ใหม่) สำหรับกรอกข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ระดับสถานศึกษา ได้ที่ http://gg.gg/council-sk1  ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา