แจ้งโรงเรียน กรอกข้อมูลด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภายใน วันที่ 11 มิถุนยน 2562

ด่วนที่สุด แจ้ง 1.โรงเรียนบ้านป่าระกำ 2.โรงเรียนบ้านวังจั่น 3.โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 4.โรงเรียนบ้านท่าผักชี 5.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 6.โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 7.โรงเรียนวัดพวงนิมิต 8.โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 9.โรงเรียนวัดเกศแก้ว 10.โรงเรียนบ้านหินกอง 11.โรงเรียนทับทิมสยาม05 12.โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 13.โรงเรียนบ้านวังดารา
กรอกข้อมูลแสดงจำนวนและ ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป จำแนกตามระดับชั้น ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ในลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AGP8AX–A5b-iCciZN6q4lg3IylafbJyfltiQ_u-9WI/edit#gid=1380902124

ติดต่อเรา