แจ้งเรื่องการทำเกษียณอายุราชการ ปี 2562

แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562 ทำเรื่องเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 21  มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เริ่มพร้อมกันเวลา  09.00  น.

เอกสารที่ต้องเตรียม  1. สำเนาบัตรประชาชน   2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สำเนาหน้าบัญชี

ข้าราชการ   เป็นสมาชิก กบข. เตรียมเอกสารอย่างละ  5  ชุด  ไม่เป็นสมาชิก กบข. เตรียมเอกสารอย่างละ  2  ชุด

ลูกจ้างประจำ   เป็นสมาชิก กสจ. เตรียมเอกสารอย่างละ  5  ชุด  ไม่เป็นสมาชิก กสจ. เตรียมเอกสารอย่างละ  2  ชุด

หมายเหตุ   1. เตรียมเอกสารลดหย่อนภาษี  เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต

2. เอกสารที่เพิ่มบุคคลในครอบครัว

ติดต่อเรา