อบรมโครงการจังหวัดอนามัยเจริญพันธ์ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2562