ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ชลบุรีน่าเที่ยว”ครั้งที่ 2 ของสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

หมายเหตุ    ขอความร่วมมือโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม โครงการดังกล่าว  หากผลการประกวดเป็นเช่นใดให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบด้วย

 

ติดต่อเรา