ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ชลบุรีน่าเที่ยว”ครั้งที่ 2 ของสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

32 ครั้งที่เปิดอ่าน

หมายเหตุ    ขอความร่วมมือโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม โครงการดังกล่าว  หากผลการประกวดเป็นเช่นใดให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบด้วย