ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเรียนเชิญสถานศึกษาในเขตพื้นที่ส่งตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน สตรีวิทยา 2 โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาระเบียบการแข่งขันนและสมัครได้ที่ www.set.or.th/phetecon ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 และขอความร่วมมือโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว หากผลการประกวดเป็นเช่นใดให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบด้วย

 

โหลดไฟล์ pdf

222

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา