กรอกแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด่วน

โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีก่ีศึกษา 2561 และรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน การประเมินสมถรรนะใน sk1 cloud center (บริการข้อมูล Cloudกลาง สพป.สระแก้วเขต 1 และเข้าไปที่ กลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา )ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นี้

ติดต่อเรา