การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)ตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2562

ด้วย สพฐ. แจ้งให้ส่วนรราชการรับทราบมติและข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0  โดยให้ดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาฃน

ตามพระราฃบัญญัติอำนวยความสะดวก รายละเอียดดังแนบ

1200

ติดต่อเรา