การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด้วย สพฐ. ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

และศึกษาข้อมูลภัยจากอาคารเรียน อาคารประกอบ  ดำเนินการสำรวจสิ่่งก่อสร้าง

ความปลอดภัยของอาคารสถานเรียน  อาคารประกอบภายในโรงเรียน เมื่อดำเนินการ

เสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลสำรวจอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม  2562  รายละเอียดดังแนบ

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

 

ติดต่อเรา