การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้กับสมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส. ผู้รับบำนาญ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวผู้มีสิทธิจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางโดยโรงพยาบาลครู สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพ ขอความกรุณาตอบกลับแบบสำรวจได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้วโดยตรง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 แบบสำรวจรายชื่อการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

ติดต่อเรา