แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

ด่วนที่สุด  แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  จากเดิม ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นั้น  ขอเลื่อนการฝึกอบรม เป็น ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอแจ้งผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

หนังสือแจ้งและรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ติดต่อเรา