ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระยะ 2 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

75 ครั้งที่เปิดอ่าน

26 มีนาคม 2562 ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระยะ 2

ณ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โดยท่านศน.วีระศักดิ์ มลิจาร และศน.สากล พรหมศิริเดช