การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลได้จัดทำโครงการและกิจกรรมซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – เดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยเชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ร่วมในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวโดยพร้มเพรียงกัน

เอกสาร

ติดต่อเรา