ประกาศผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบจำแนกตามความสามารถ 2 สมรรถนะอยู่ในระดับ “ดีมาก ”

ติดต่อเรา