เก็บตก ปัจฉิมฯ ร.ร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  และคณะครู

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ในวันอังคารที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2562

 

Message us